Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

Psychoterapia

i pomoc psychologiczna

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne obejmuje wykorzystanie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania człowieka do określenia natury problemu klienta i wskazanie sposobów jego rozwiązania. Psycholog określa obszary, w których jest ono pomocne. Dotyczyć one mogą różnorodnych trudności psychologicznych:

 • problemów w relacjach osobistych, rodzinnych ( trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu ich na satysfakcjonującym poziomie),
 • zmian i kryzysów życiowych (przewlekłe choroby, utraty, trudne sytuacje życiowe),
 • kłopotów ze snem, smutku, lęku lub przewlekłego zmęczenia, nadmiernego zamartwiania się,
 • obniżonej samooceny,
 • problemów w radzeniu sobie ze stresem.

Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią, jest to relacja z psychologiem nastawiona na rozwiązanie konkretnej trudności.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest cyklem regularnych spotkań, których ilość oraz częstotliwość jest ustalana indywidualnie. Zwykle odbywają się raz w tygodniu. Celem psychoterapii jest, zniesienie odczuwanych dolegliwości, rozwiązanie problemów osobistych, lepsze zrozumienie siebie i rozwój osobisty czyli najogólniej - poprawa funkcjonowania w życiu codziennym.
Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest dwoma lub trzema spotkaniami o charakterze konsultacji, które pozwalają zorientować się w istocie doświadczanych problemów oraz dobrać najlepszą formę pomocy. Nie zawsze konieczne jest podjęcie psychoterapii, czasem wystarczy ograniczyć się do spotkań o charakterze poradnictwa psychologicznego.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna jest oceną przyczyn trudności przejawianych przez klienta oraz określeniem stopnia udziału różnorodnych mechanizmów (psychologicznych, środowiskowych,itp.) w jego powstaniu. Prawidłowo postawiona diagnoza pozwala na wskazanie możliwych form pomocy, sformułowanie przez psychologa zaleceń oraz prognoz. Badanie diagnostyczne obejmuje szereg czynności:

 • wywiad kliniczny,
 • obserwację oraz analizę zachowania klienta,
 • analizę dokumentacji medycznej,
 • testy psychologiczne.

DIAGNOZA I REHABILITACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Badanie neuropsychologiczne to badanie, które wykonuje psycholog, służące ocenie funkcji poznawczych obejmującej najczęściej:

 • wywiad kliniczny (zebrany od klienta, czasem także rodziny lub opiekuna),
 • obserwację oraz analizę zachowania klienta,
 • analizę dokumentacji medycznej,
 • dobór odpowiednich testów i prób neuropsychologicznych oceniających: funkcje językowe, pamięć i uwagę, funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje wykonawcze.

Zapoznaj się z cennikiem.